PROVÁDÍM REVIZE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ DO 1000V, REVIZE ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ, HROMOSVODŮ, ELEKTRICKÉHO RUČNÍHO NÁŘADÍ, ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ A PRACOVNÍCH STROJŮ

Revize elektro se provádějí z těchto důvodů:

 • předcházení možným úrazům elektrickým proudem
 • předcházení možným majetkovým škodám, snížením rizika požáru od elektrické instalace
 • přehled provozovatele o stavu elektrického zařízení
 • revize vyžadují současné platné zákony a vyhlášky
 • zprávu o revizi vyžaduje pojišťovna při pojistném plnění v případě požáru nebo úrazu elektrickým proudem
 • při neprovádění revizí může kontrolní orgán udělit pokutu až do výše 2 000 000,– Kč
 • základní podmínka při certifikaci ISO

Co musí obsahovat revizní zpráva:

 • určení druhu revize – výchozí, pravidelná
 • datum revize – zahájení, ukončení, vypracování, předání
 • identifikační údaje revizního technika – jméno, adresa, evidenční číslo osvědčení, podpis
 • vymezení rozsahu revidovaného zařízení – přesné určení zařízení, které je podrobeno revizi
 • použité podklady při revizi – dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů, předchozí revizní zpráva, provozní záznamy, záznamy o kontrolách, zápisy ve stavebním deníku;
 • popis elektrického zařízení
 • druh napájecí sítě, případně bod rozdělení vodiče PEN
 • druhy základní ochrany a ochrany při poruše
 • postup při revizi – prohlídka elektrického zařízení, provedená měření a zkoušky
 • vyhodnocení prohlídky měření a zkoušek
 • seznam použitých měřících přístrojů
 • uvedení závad včetně normy a článku normy který byl porušen
 • celkové zhodnocení stavu elektrického zařízení
 • závěr revize – schopnost elektrického zařízení z hlediska bezpečného provozu

NÁVŠTĚVY